MěÚ Veselí nad Moravou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/ky stavebního úřadu.

Městský úřad Veselí nad Moravou vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/ky stavebního úřadu. Přihlášky lze podávat do čtvrtka 12. prosince 2019 do 14:00. 
Předpokládaný nástup je od 1. ledna 2020 nebo dle dohody.
 
Přihlášku s požadovanými náležitostmi lze doručit v zalepené obálce označené v levém horním rohu značkou „VŘ referent SÚ“, a to buď osobně na podatelnu Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, nebo poštou na adresu: Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou ve lhůtě nejpozději do čtvrtka 12. prosince 2019 do 14:00.

Místo výkonu práce: Městský úřad Veselí nad Moravou.  Druh práce: Výkon obecného stavebního úřadu. Pracovní poměr: Na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců dle § 35 zákoníku práce. Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • věk minimálně 18 let,
 • státní občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka jako jazyka jednacího,
 • nezbytné kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi pro výkon agendy stavebního úřadu dle
  13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • výhodou je:
  • zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, nebo
  • vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijní programu dle přílohy 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výše uvedené správní činnosti,
 • dobré komunikační schopnosti, odpovědnost, schopnost se rozhodnout,
 • samostatná organizace práce,
 • dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, Outlook, INTERNET),
 • výhodou je řidičský průkaz skupiny B s aktivní schopností řízení osobního vozidla.

Výčet dokladů, které uchazeč předloží:

 • písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 1. jméno, příjmení, titul uchazeče,
 2. datum a místo narození uchazeče,
 3. státní příslušnost uchazeče,
 4. místo trvalého pobytu uchazeče,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 6. datum a podpis uchazeče,
 7. telefonní kontakt, příp. e-mail uchazeče,
 • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, vč. délky a popisu praxe uvedené v kvalifikačních požadavcích,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předložené písemné doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny.

Případné další informace sdělí: 

 • Ing. Vítězslav Petřík, vedoucí odboru Stavební úřad, telefon: 518 670 210, e-mail: petrik@veseli-nad-moravou.cz
 • Jitka Tomečková, personalistka, telefon: 518 670 148, e-mail: tomeckova@veseli-nad-moravou.cz

 

 

 
Posted in Veselí nad Moravou and tagged , .