Základní informace a dokumenty DSO

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti je dobrovolným svazkem obcí a měst. Svazek má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci.

Mezi obce mikroregionu patří: Uherský Ostroh, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Boršice u Blatnice, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Veselí nad Moravou.

Toto sdružení je zájmovým sdružením právnických osob a má postavení samostatné právnické osoby. Mikroregion, jako dobrovolný svazek obcí, který byl založen za účelem zajištění dalšího celkového rozvoje „Mikroregionu“ a vznikl zapsáním do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Okresního úřadu Uherské Hradiště, dne 22. Června 2001.

Město Veselí nad Moravou se stalo dne 7. 5. 2002 na vlastní žádost dalším členem „Mikroregionu“.

Město Veselí nad Moravou dne 31.3.2010 na vlastní žádost ukončilo členství v Mikroregionu Ostrožsko.

Město Veselí nad Moravou se k 13.1.2012 opětovně stalo členem Mikroregionu Ostrožsko.

Orgány sdružení:

Valná hromada – je nejvyšším orgánem svazku, tvoří ji delegovaní zástupci členů svazku. Valná hromada je složena ze zástupců 8 členských obcí Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. Každá člneská obec deleguje dva své zástupce.

Zástupci VH pro období 2018 – 2022:

Veselí n. Moravou: PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Miloš Kozumplík

Uherský Ostroh: Ing. Vlastimil Petřík, Ing. Hana Příleská

Ostrožská Nová Ves: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Jaromír Lažek

Ostrožská Lhota: Ing. Roman Tuháček, Ing. Miroslav Pavelka

Hluk: Ing. Martin Křižan, Mgr. Zdeněk Botek

Blatnice pod Svatým Antonínkem: Svatava Blahynková, Ing. MBA Antonín Hanák

Blatnička: Ing. Antonín Minařík, Mgr. Ondřej Maňák

Boršice u Blatnice: Bohuslav Vávra, Ing. Libor Zlomek

Správní rada – je řídícím a výkonným orgánem mikroregionu s všeobecnou působností a nynější složení je předseda správní rady : JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a členové jsou Ing. Vlastimil Petřík, Ing. Martin Křižan, Svatava Blahynková, Ing. Antonín Minařík, Ing. Roman Tuháček, Ing. Jaroslava Bedřichová, Bohuslav Vávra.

Dozorčí rada – průběžně kontroluje činnost správní rady, předsedy, místopředsedy a manažera. Nýnější členové dozorčí rady jsou Ing. Hana Příleská, Ing. Jaroslava Bedřichová, Svatava Blahynková

Předseda a místopředseda – předseda zastupuje Mikroregion navenek. Místopředseda Mikroregionu zastupuje ve funkci předsedu v době jeho nepřítomnosti. Předseda a místopředseda jsou voleni na dobu čtyř let. Nynější předseda je PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a nynější místopředseda Ing. Martin Křižan

Zaměstnanci Mikroregionu:

manažer: Bc. Kateřina Hanáková, tel. +420 728 183 119, mikroregion@ostrozsko.cz

účetní: Ing. Marie Kotásková, tel. +420 774 887 240, ucetni@ostrozsko.cz, kotaskova@veseli-nad-moravou.cz

správa majetku: Miroslav Jagoš, tel. +420702 202 928, spravce@tic-veseli.cz

Zakladatelé jsou vedeni myšlenkou, že Mikroregion Ostrožsko – Veselsko je oblastí s možností rozvíjení mnoha společných záměrů a tudíž by činnost „Mikroregionu“, měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v “ Mikroregionu „, které odpovídají vývojovým trendům regionu a zachování jeho tradic.

Hlavní činnosti organizace

„Mikroregion“ byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v působnosti “ Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko „. Hlavním cílem je růst trvalé prosperity “ Mikroregionu “ jako celku.

Další činnosti organizace

  1. Zajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizaci strategie rozvoje
  2. Vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů
  3. Přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru
  4. Zpracování dlouhodobého strategického rozvoje „Mikroregionu „
  5. Rozvoj regionálního informačního systému – databáze informací o obcích, rozvojových projektech, objektech, hospodářství, kultuře, demografii, cestovním ruchu apod.
  6. Prosazování zájmů “ Mikroregionu “ v rámci jiných právnických osob, státních orgánů a samospráv
  7. Zprostředkování kontaktů a spolupráce s obdobnými právnickými osobami apod.
  8. Správa , údržba, obstarání a zajištění provozu majetku vytvořeného “ Mikroregionem Ostrožsko – Veselsko“ ve spolupráci s městy a obcemi.
  9. Propagace „Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Zajištění dostatečného a aktuálního informování o dění v „Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko “ na internetových stránkách.

Sídlo

Adresa:

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, náměstí Míru 667,
Veselí nad Moravou 698 01

Panský dvůr 664

e-mail: mikroregion@ostrozsko.cz

Stanovy Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti je právnickou osobou založenou jako dobrovolný svazek obcí ve smyslu § 46 odst. 2. Celé znění stanov …

Statistické údaje

Lokalizace : Území NUTS 3: Zlínský kraj (Uh. Ostroh, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Hluk, Boršice u Blatnice) Jihomoravský kraj (Veselí nad Moravou, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička) Území NUTS 2: TS 2: Střední Morava, Jihovýchod, Turistická oblast: Slovácko