O městě Veselí nad Moravou

Historie a památky

Původní veselská osada ležela na břehu řeky Moravy při dopravní cestě ze severu na jih. Tato cesta byla nazývána „svobodná cesta královská“. První potvrditelná zmínka o Veselí, tedy konkrétně o hradu, pochází z roku 1261 a nechal jej vybudovat břeclavský komorník Sudomír na místě dnešního zámku. Začátkem 14. století dobyl hrad Matúš Čák Trenčanský, roku 1315 ho Jan Lucemburský znovu připojil k Moravě. Během uherských válek město obsadil Matyáš Korvín. Po smrti Sudomíra bylo Veselí dále v soukromých rukou, snad Sudomírových potomků. Svědčí o tom snad i název zaniklé osady Sudomírky, název dnešní ulice, i jméno nedaleké vesnice Sudoměřice.

Název město (civitas) je pro Veselí doložen v roce 1396. Jeho jádrem bylo dnešní Bartolomějské náměstí a vedle významu vojenského k jeho založení přispěl i význam obchodní, tj. potřeba oživení ruchu na uherské cestě. Během historie docházelo k častým změnám majitelů veselského panství i ke změnám v jeho velikosti.

O rozvoj panství se zasloužil především Hynek Bilík z Kornic, za kterého došlo v letech 1526-1551 k největšímu rozvoji tradičního rybníkářství, byl stavebníkem jednoho ze dvou mostů, nahrazujících dosavadní přívozy a dochází rovněž k prvním přestavbám hradu na zámek. Od počátku 16. století zde existovala českobratrská obec. V 17. století bylo Veselí několikrát obsazeno nepřátelskými vojsky.

Maxmilián a Maxmiliána Želečtí z Počenic, kteří koupili panství 22. července 1707, zase založili servitský klášter a kostel Svatých Andělů strážných. Po jejich smrti a smrti Jana Felixe Želeckého, Maxmiliánova bratra, zdědili panství v roce 1731 Chorinští z Ledské. Za prvního z Chorinských, Františka Karla, byl postaven ve městě nový kostel sv. Bartoloměje. Jeho syn, František Jan, provedl zásadní přestavbu zámku, upravil park a zahrady. Poslední z jejich rodu opustil veselský zámek v dubnu 1945 a jeho potomci dodnes žijí ve Vídni. Začátkem 19. století bylo město zničeno dvěma velkými požáry.

V roce 1879 byla postavena úzkokolejná dráha, využívána především pro hospodářskou činnost, ale i pro spojení s železniční tratí Vídeň-Krakov. Hospodářský rozvoj Veselí souvisí s budováním dráhy Brno-Trenčanská Teplá. Vznikají nové pracovní příležitosti, rozvíjí se činnost spolková i společenský a kulturní život.

Bližší označení, tj. Veselí nad Moravou, bylo poprvé použito v roce 1883 a ustálilo se pro název železniční stanice. Název se začal používat všeobecně, i když k vlastnímu spojení dosavadních částí dnešního města došlo až 27. června 1919. Tehdy bylo spojeno Předměstí, Město a Židovská obec.

Zemská regulační správa začala se systematickou regulací řeky Moravy, dokončovanou zejména v letech 1926-1936. V těchto letech byl vybudován závlahový systém luk a zprovozněn Baťův plavební kanál. V roce 1913 byl starý mlýn u zámku přestavěn Bedřichem Chorinským na elektrárnu. V roce 1919 byl založen dřevařský podnik Beer a Žádník, vyrábějící od roku 1925 nábytek, jehož výroba pokračuje dodnes v podniku MOBÖ MIREAL, a.s. Od roku 1926 je bratry Reichsfeldovými zahájena výroba obuvi.

Za druhé světové války bylo Veselí jedním z východisek pro útěk mnoha významných osobností, včetně vojenských, na Slovensko, tzv. „generálská linka“. Převodů se zúčastnili i veselští občané, z nichž mnozí svoji aktivitu zaplatili životem, např. Jan a Jaroslav Andrýskovi, MUDr. Josef Hlobil a další. Město bylo osvobozeno 24. dubna 1945. V letech 1949-1960 je Veselí okresním městem. V roce 1950 je připojena obec Milokošť a v roce 1954 Zarazice. Od roku 1960 je budován největší průmyslový podnik ve Veselí a v okolí – Železárny.

Vypravíte-li se do Veselí nad Moravou na kole po nově vytvořené cyklostezce, zjistíte, že vede městskou historickou zónou, která zahrnuje nejstarší části města – Bartolomějské náměstí; kostel sv. Bartoloměje, barokní stavba postavená z dobrovolných darů a pravidelných příspěvků v letech 1733-1741 na místě tří měšťanských domů. Kostel byl vysvěcen r. 1741, poté se stal novým veselským farním kostelem. Sochy sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého byly darem městu od hraběte Františka Kajetána Chorinského, pravděpodobně v roce 1860 přemístěny před kostel, kde stojí dodnes. Uvnitř je barokní interiér a původní varhany. Další vzácnou sochařskou barokní prací z 1. poloviny 18. století. je sousoší Panny Marie. (V červenci 2009 zahájilo město Veselí nad Moravou realizaci stavby „Bartolomějské náměstí – Revitalizace historického jádra města“, která zahrnuje i kompletní rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje.) Současně se zahájením výkopových prací byl zahájen záchranný archeologický výzkum, který provádí společnost ARCHAIA Brno a jihozápadně od sousoší Panny Marie se podařilo odkrýt osamocený hrob s kosterními pozůstatky člověka. Stáří nálezu datují archeologové do mladší doby římské (přibližně 200 až 400 let našeho letopočtu).

Významnou památkou je i renesanční zámek. Stojí na místě středověkého vodního hradu, který byl postaven kolem poloviny 13. století. Několikrát byl velmi poškozen, zejména za třicetileté války. V 16. století přestaven na renesanční zámek. Stavební vývoj ukončen v polovině 19. století za významného přispění vídeňského architekta Františka Schleppse. Hodnotné bylo i vnitřní vybavení, zejména knihovna, sbírka zbraní a obrazárna. Silně poškozen v dubnu 1945 při přechodu fronty. Znovu obnoven po válce. Zámek není veřejnosti přístupný z důvodů rekonstrukce.

Zámek je obklopen udržovaným zámeckým parkem. Rozsáhlý park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století se vyznačoval množstvím cizích rostlin, letohrádků, bludišť, zvířecích klecí a dlouhou alejí sahající až na hranice tehdejšího panství. Z té doby se v parkovém porostu zachovala řada dřevin, i když půdorys parku byl postupně měněn. Počátek našeho století se projevil v sortimentu parku, obohaceném především exotickými druhy a sadovými formami našich domácích dřevin. V zámeckém parku je umístěn i Pomník generála Laudona, který byl postaven v roce 1789 a je to dílo Ondřeje Schweigla.

Další významné památky:

Kostel sv. Andělů strážných patřící ke klášteru servitů Prioritní stavbou barokního umění ve Veselí nad Moravou je bezesporu kostel sv. Andělů strážných se zakládací listinou z roku 1714. Jeho zakladateli byli manželé Maxmilián a Maxmiliána Želečtí. Když ovšem roku 1717 Maxmilián Želecký zemřel, převzal vedení stavebních prací řád servitů. Maxmiliána a Jan Felix Želečtí jim umožnili po dobu stavby bydlet na zámku. Snad i proto byl Jan Felix Želecký prohlášen servity za třetího zakladatele kostela. Dne 31. 8. 1732 se konalo slavnostní uvedení servitů do nového kláštera. Kostel byl vysvěcen 25. října 1739, práce na něm ukončeny v roce 1764. Po zrušení kláštera 4. listopadu 1784 Josefem II. se stává kostel postupně hlavním veselským kostelem. V roce 1858 prohlášen kostelem farním. Pod kostelem se nachází krypta a ve farní zahradě další zajímavost – dvoje sluneční hodiny.

Kostel sv. Panny Marie, který vznikl v první polovině 13. století, patří k nejstarším církevním památkám. Původně byl zasvěcen sv. Bartoloměji. Po zřízení nového farního kostela a po přenesení patrocinia sv. Bartoloměje byl kostel zasvěcen Panně Marii. Za zmínku stojí obrazy křížové cesty z počátku 19. století. V areálu kostela jsou barokní sochy sv. Floriána a sv. Vendelína (práce z poloviny 18. století) a pamění kříž, hodnotná kamenická práce z roku 1828.

Židovský hřbitov byl založen v roce 1784, je obklopený soukromými zahradami. Nachází se v těsné blízkosti chrámu sv. Andělů.

Lidové tradice

Panenky, panáčky a další postavičky z kukuřičného šústí vyrábí paní Ludmila Holková, tel.: +420 518 322 839.

Slaměné kraslice vyžadují přesnost a trpělivost a tím vším vyniká paní Milena Jurigová, která zdobí nejen slepičí, ale i husí nebo křepelčí vajíčka. Tel.: +420 737 387 242.

Vůně čerstvě napečeného cukroví voní u Dagmar Čechové, která peče marcipánové perníky a vizovické pečivo. Tel.: +420 518 323 710.

Pokud byste hledali uměleckého kováře, můžete si vybrat, ve Veselí jsou hned dva, kteří to s kovem a ohněm umí. Jiří Skřivánek, tel.: +420 777 949 930 a Pavel Vajdík +420 777 551 418.

Od 1. července 2013 bude otevřena stálá expozice „kovorytecká dílna“, kde si můžete prohlédnou rytecké práce bývalého majitele domu pana Rudolfa Konečného.

Osobnosti města

Z veselských umělců je třeba vzpomenout zakládajícího člena Sdružení výtvarných umělců moravských Ludvíka Ehrenhafta (1872-1955). Později pak mimo jiné malíře Ladislava Leitgeba, F. M. Lejčka, Karla Benedíka či sochaře a malíře Jaroslava Kočiše.

Alena Bartošíková – spisovatelka, čestná občanka města za dlouhodobou publicitu města Veselí nad Moravou a života jeho obyvatel. Je autorkou několika pohádek, scénářů a publikací vztahující se přímo k Veselí nad Moravou.

Vladimír Groš – veselský keramik a člen recesistické společnosti Za Veselí veselejší, v roce 2010 obdržel cenu města Veselí nad Moravou za dloholetou reprezentaci a rozvoj společenského a kulturního života.

Richard Hála – kanoista – mistr Evropy a mistr světa.

Květoslav Hána – vytrvalostní běžec a mistr světa, držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za dlouholetou, úspěšnou a výjimečnou činnost v atletice.

Ing. Martin Hrbáč – primáš Horňácké cimbálové muziky. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za dlouholetou a úspěšnou propagaci a interpretaci lidové hudby.

RNDr. Milan Kočiš – malíř, který žije a tvoří ve Veselí nad Moravou.

Alois Menšík – kytarista a loutnista, upravovatel skladeb pro kytaru a loutnu. Držitel ceny města Veselí nad Moravou za reprezentaci města, dosažené úspěchy doma i v zahraničí a celoživotní hudební dílo.
Jiří Peša st. – veselský malíř a skautský vedoucí, držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za svou činnost v oblasti kulturně – společenské a za obětavou práci s mládeží jako vůdce skautské organizace ve Veselí nad Moravou.
Vladimír Salčák – textař, moderátor a publicista. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za celoživotní záslužnou činnost v oblasti hudby. Zemřel v roce 2013.
Ing. Jaroslav Smutný – dlouholetý vedoucí souboru lidových písní a tanců Radošov, muzikant, sběratel lidových písní. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za celoživotní činnost na úseku lidové kultury.
Prof. Milan Všetula – dlouholetý sbormistr a dirigent chrámového orchestru, zakládající člen a umělecký vedoucí krojované dechové hudby Šohajé. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2005 za celoživotní záslužnou činnost v oblasti hudební kultury – činnost pedagogickou, organizační a za rozvíjení tradic hudební kultury v našem městě.
Josef Zimovčák – sportovec, cyklista, desetinásobný mistr světa na vysokém kole. Už 15 let jezdí na historickém vysokém kole a jeho sportovní výsledky ho řadí již několik let mezi světovou špičku. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2005 za mimořádné sportovní výkony a propagaci města.

Nej místa

Již v samotném Veselí najdeme mnoho půvabných a zajímavých míst.

Na náměstí najdete významné Městské muzeum, pobočku Masarykova muzea v Hodoníně (Bartolomějské nám. 41), které uchovává národopisné a historické památky a zajímavosti, mající vztah k městu a okolí a je zde i stálá expozice ztvárňující život na Slovácku. Otevřeno celoročně: po – pá 8.00 – 12.00 a 13.00 -16.00, neděle (v době konání výstav 13.00 – 17.00). Tel., fax.: +420 518 322 412, e-mail: muzeum.veseli@masaryk.info, www.masaryk.info. A sídlí zde i Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, které pořádá exkurze do chráněných území CHKO Bílé Karpaty, kde je nejzachovalejší příroda chráněna ve 12 přírodních rezervacích a přírodních památkách, z nichž 3 leží mimo CHKO. Na území CHKO jich má 6 národní význam. Tel.: +420 518 322 545, +420 518 324 792, e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis

Kulturními centry jsou Městské kulturní středisko s kinem Morava, galerií „Ve Dvoře“ a knihovnouwww.mksveseli.cz. Dále Galerie Joži Uprky, která se nachází ve správní budově Železáren. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout unikátní sbírku uměleckých děl nejen Joži Uprky, ale také dalších výtvarníků Slovácka devatenáctého a dvacátého století. Tel.: +420 518 311 563, +420 602 215 017, e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz, www.jozauprka.cz.

Důležitý je i splavný Baťův kanál, který nabízí krásu vodních toků a jejich okolí přímo z paluby výletních lodí, člunů a hausbótů. Na příjemnou plavbu tak můžete nastoupit v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou (Zámecká 2). Otevřeno od 1. května do 30. září. Tel.: +420 518 325 330, e-mail: abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Nadšenci přírody mohou obdivovat povodí Moravy, překrásná mrtvá ramena a okolní louky. Pro sportovní rybáře nabízí veselská ramena Moravy bohaté úlovky ryb. Na břehu řeky Moravy se nachází Ranč Mississippi River, tel.: +420 721 107 654.

K rekreačním účelům slouží letní koupaliště, v jehož blízkosti je místní hvězdárna-planetárium, která zajišťuje kromě prohlídek oblohy také promítání a přednášky. Tel.: +420 518 322 614, e-mail: post1@hvezdarna-veseli.cz, www.hvezdarna-veseli.cz

Dodnes ve Veselí nad Moravou přežívá i tradiční folklórní život – dodržovány jsou krojované hody i tradice jarmarků.

Nej akce

 • Únor: Fašank
 • Březen: Seminář asijských filmů
 • Duben: Ekojarmark
 • Květen: Odemykání plavební sezóny na Baťově kanále
 • Červen: Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy
 • Červen/červenec: Multikulturní festival Svátek bláznů
 • Červen – září: Veselské kulturní léto
 • Srpen: Na veselském rynečku, Bartolomějský jarmark, Hurá do školy
 • Září:  Dny evropského dědictví
 • Říjen: Městské hody s právem
 • Listopad: Seminář ruských filmů

Ubytování

Hotel Veselan na nám. Míru 665 poskytuje ubytování pro široké spektrum návštěvníků. Pro hosty je přímo v hotelu dostupné i bezdrátové připojení k internetu (wifi). Tel.: +420 518 322 490, e-mail: recepceveselan@seznam.cz, www.hotelveselan.cz

Dalším ubytovacím zařízením je penzion U Andrýsků, Komenského 1053. Ubytování v pokojích se sociálním zařízením a TV s kapacitou 16 lůžek, 4 pokoje. K dispozici je zde stravování, restaurace, letní zahrádka, venkovní kotec pro psa a zabezpečené parkoviště. Tel.: +420 518 324 390, 604 481 048, e-mail: stromajazl@seznam.cz, www.hotelandrysek.eu

Minikemp Baťův kanál, Zámecká 2 zajišťuje ubytování v areálu přístaviště, ve stanu, karavanu nebo obytném autě nebo na hausbótu. Tel.: +420 518 322 400, 603 579 456, e-mail: info@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Penzion Javorník, Benátky 1225 leží v těsné blízkosti Baťova kanálu na kraji Veselí směrem od Bzence. Penzion je umístněn mimo hlavní příjezdovou komunikaci. Nabízí 21 lůžek s možností 4 přistýlek. Každý apartmán má k dispozici vlastní sociální zařízení, televizor a kompletně vybavenou kuchyňku. Tel.: +420 736 229 879, 733 696 158, e-mail: penzionjavornik@vhsjavor., www.penzion-javornik.cz

Penzion U hroznu, Sadová 368 poskytuje tři dvojlůžkové komfortní pokoje s vlastním sociálním zařízením – možnost přistýlky, TV na každém pokoji. Tel.: +420 774 848 515, 777 308 246, e-mail: RRRKOLAR@centrum.cz, www.penzionvinarnauhroznu.cz

Sport

V letních měsících můžete využít koupaliště U Stadionu. Najdete zde dětský bazén, kde se nachází dvě skluzavky, plavecký bazén, kabinky na převlékání a občerstvení. Tel.: +420 518 323 906

Tenisové kurty se nacházejí v zámeckém parku. Tel: +420 518 323 517

Skatepark a lezecká stěna, ul. Zámecká. Kromě jezdeckých ramp a dalších prvků (otevřeno 10.00 – 22.00) je v areálu lezecká stěna – kurzy základy lezectví, slaňování a kondiční přípravy, pořádání akcí pro organizace a školy, lezecký kroužek. Tel.: +420 603 579 456.

Spinning – bowling city Veselí nad Moravou, Chaloupky (za Billou). Pod vedením trenérů nabízí novinku sportovního vyžití, která dobývá svět. Vznikla v USA a i kola jsou originály dovezené ze Spojených Států. Tel.: +420 776 380 006, e-mail: bowlingcity@email.cz, www.bowlingcity.cz

Baťův kanál – Půjčovna lodí, Zámecká 2. Půjčovna motorových lodí se stříškou, rychlých člunů, hausbótů, kol. Otevřeno: květen, červen, září – víkend 10.00 – 18.00, červenec, srpen – úterý až neděle 10.00 – 18.00. Tel.: +420 518 325 330, e-mail: abk@batakanal.cz, www.batakanal.cz

Budete-li chtít vědět, jak toto město skutečně vypadá a jací lidé zde žijí, nemusíte se vydat jen vlakem, autem či autobusem, ale i na kole po nově vytvořené cyklostezce.