Základní informace a dokumenty DSO

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti je dobrovolným svazkem obcí a měst. Svazek má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci.

Mezi 9 obcí Mikroregionu patří: Uherský Ostroh, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Boršice u Blatnice, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Veselí nad Moravou a Kozojídky.

 

Toto sdružení je zájmovým sdružením právnických osob a má postavení samostatné právnické osoby. Mikroregion, jako dobrovolný svazek obcí, který byl založen za účelem zajištění dalšího celkového rozvoje „Mikroregionu“ a vznikl zapsáním do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Okresního úřadu Uherské Hradiště, dne 22. Června 2001.

Orgány sdružení:

Valná hromada – je nejvyšším orgánem svazku, tvoří ji delegovaní zástupci členů svazku. Valná hromada je složena ze zástupců 9 členských obcí Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. Každá členská obec deleguje dva své zástupce.

Zástupci VH pro období 2022 – 2026:

Veselí n. Moravou: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Tomáš Nekarda

Uherský Ostroh: Bc. Vlastimil Kuřimský, Tomáš Bravený

Ostrožská Nová Ves: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Jaromír Lažek

Ostrožská Lhota: Ing. Roman Tuháček, JUDr. Blanka Ježková

Hluk: David Hájek, Ing. Ondřej Kotačka

Blatnice pod Svatým Antonínkem: Petr Buzík, Milena Nejezchlebová

Blatnička: Ing. Antonín Minařík, Bc. Rostislav Němeček

Boršice u Blatnice: Bohuslav Vávra, Ing. Libor Zlomek

Kozojídky: Bc. Otakar Březina, Ing. Zdeněk Jurček

Správní rada – je řídícím a výkonným orgánem mikroregionu s všeobecnou působností. Současní členové správní rady:  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Bc. Vlastimil Kuřimský, Ing. Jaroslava Bedřichová, Milena Nejezchlebová, Ing. Antonín Minařík, Ing. Roman Tuháček, David Hájek, Bohuslav Vávra, Bc. Otakar Březina. 

Dozorčí rada – průběžně kontroluje činnost správní rady, předsedy, místopředsedy a manažera. Současní členové dozorčí rady: JUDr. Blanka Ježková – předsedkyně, členové: Ing. Zdeněk Jurček a Ing. Jaromír Lažek 

Předseda a místopředseda – předseda zastupuje Mikroregion navenek. Místopředseda Mikroregionu zastupuje ve funkci předsedu v době jeho nepřítomnosti. Současný předseda je JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a místopředseda Bc. Vlastimil Kuřimský.

Zaměstnanci:

manažer: Mgr. Magdaléna Čajková, DiS., tel. +420 603 447 192, mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz

účetní: Ing. Marie Kotásková, tel. +420 774 887 240, kotaskova@veseli-nad-moravou.cz 

manažerka komunikace pro projekt Profesionalizace MOV, správa majetku: Zuzana Kočišová, tel. +420 724 162 282, kocisova@veseli-nad-moravou.cz

Zakladatelé jsou vedeni myšlenkou, že Mikroregion Ostrožsko – Veselsko je oblastí s možností rozvíjení mnoha společných záměrů a tudíž by činnost „Mikroregionu“, měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v “ Mikroregionu „, které odpovídají vývojovým trendům regionu a zachování jeho tradic.

Hlavní činnosti organizace

„Mikroregion“ byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v působnosti “ Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko „. Hlavním cílem je růst trvalé prosperity “ Mikroregionu “ jako celku.

Další činnosti organizace

  1. Zajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizaci strategie rozvoje
  2. Vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů
  3. Přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru
  4. Zpracování dlouhodobého strategického rozvoje „Mikroregionu „
  5. Rozvoj regionálního informačního systému – databáze informací o obcích, rozvojových projektech, objektech, hospodářství, kultuře, demografii, cestovním ruchu apod.
  6. Prosazování zájmů “ Mikroregionu “ v rámci jiných právnických osob, státních orgánů a samospráv
  7. Zprostředkování kontaktů a spolupráce s obdobnými právnickými osobami apod.
  8. Správa , údržba, obstarání a zajištění provozu majetku vytvořeného “ Mikroregionem Ostrožsko – Veselsko“ ve spolupráci s městy a obcemi.
  9. Propagace „Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Zajištění dostatečného a aktuálního informování o dění v „Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko “ na internetových stránkách.

Sídlo

Adresa Sídla:  Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou 698 01

Doručovací adresa:  park Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou 698 01

e-mail: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz

Stanovy Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti je právnickou osobou založenou jako dobrovolný svazek obcí ve smyslu § 46 odst. 2. Celé znění stanov …

STANOVY MOV

Výroční zpráva Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2021

Výroční zpráva 2021

Akční komunikační plán 2019-2020

AKČNÍ PLÁN MOV KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ NA ROK 2019-2020

Komunikační strategie 2023-2027

Komunikační strategie 2023-2027

 

Zpráva auditora za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (1)

 

Statistické údaje

Lokalizace : Území NUTS 3: Zlínský kraj (Uh. Ostroh, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Hluk, Boršice u Blatnice) Jihomoravský kraj (Veselí nad Moravou, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička) Území NUTS 2: TS 2: Střední Morava, Jihovýchod, Turistická oblast: Slovácko-